OKS LogoOKS Spezialschmierstoffe GmbH


Nawigacja meta

 
 
Wybierz temat
Szukaj
 
Tools:
  • drukuj

Ogólne warunki dostaw i płatności

1. Obowiązywanie

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują dla wszystkich naszych ofert, umów, dostaw i innych usług (zwanych dalej "dostawami"), włącznie ze wszystkimi przyszłymi transakcjami handlowymi, nawet jeżeli nie zostaną one ponownie wyraźnie uzgodnione. Z chwilą złożenia zamówienia lub najpóźniej w momencie przyjęcia towaru niniejsze Ogólne Warunki Handlowe są uznawane za zaakceptowane. Wyraźnie odrzucamy niniejszym wszystkie inne warunki naszych klientów. Mogą one obowiązywać wyłącznie po wyraźnym uznaniu ich przez nas na piśmie. Nieskuteczność poszczególnych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

 

2. Zawarcie umowy, dokumenty, prawa ochronne

2.1 Nasze oferty są niewiążące. Umowa zostaje zawarta dopiero przez pisemne potwierdzenie zamówienia przez nas. Miarodajnym dla rodzaju oraz zakresu naszej dostawy jest tylko nasze pisemne potwierdzenie zamówienia. Jeżeli nie potwierdzimy zamówienia na piśmie, to umowa zostaje zawarta najpóźniej w chwili wykonania zamówienia. Telefoniczne lub ustne oświadczenia naszych przedstawicieli wymagają pisemnego potwierdzenia dla uzyskania mocy prawnej.

2.2 Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do kosztorysów, projektów, rysunków i innych dokumentów. Ich udostępnianie osobom trzecim wymaga naszej wcześniejszej zgody. Rysunki i inne dokument, przekazane przez nas razem z ofertą, należy w każdej chwili zwrócić na nasze żądanie. W przypadku nieudzielenia zamówienia zwrot jest obowiązkowy. Jeżeli dostarczyliśmy przedmioty w oparciu o rysunki, modele, wzory lub inne dokumenty, przekazane przez klienta, to do jego obowiązku należy zagwarantowanie, że nie zostaną naruszone prawa ochronne osób trzecich. Jeżeli powołując się na prawa ochronne osoby trzecie zabronią nam produkcji i dostawy takich przedmiotów, to bez obowiązku sprawdzania sytuacji prawnej mamy prawo do zaprzestania dalszej działalności w tym kierunku i do żądania odszkodowania. Ponadto klient zobowiązuje się do niezwłocznego zwolnienia nas ze wszystkich roszczeń ze strony osób trzecich, związanych z przekazanymi przez niego dokumentami.

2.3 Zastrzegamy sobie prawo do naliczania kosztów za wyprodukowanie wzorów i części próbnych oraz narzędzi, koniecznych do ich wykonania. Naliczymy koszty wytworzenia narzędzi, koniecznych do produkcji seryjnej, o ile nie uzgodniono inaczej. Wszystkie narzędzia pozostają zawsze naszą własnością, nawet jeżeli klient w całości lub w części pokrył koszty ich wytworzenia.

2.4 W przypadku zleceń z dostawami częściowymi na żądanie mamy prawo do nabycia materiałów na całe zlecenie i do natychmiastowego wyprodukowania całej zamówionej ilości. Wobec tego po udzieleniu zamówienia nie ma możliwości uwzględnienia ewentualnych życzeń zmiany ze strony klienta, chyba że zostało to odpowiednio uzgodnione.

 

3. Opis usług

3.1 Właściwości przedmiotu dostawy i usługi są ostatecznie opisane przez wyraźnie uzgodnione właściwości eksploatacyjne (np. specyfikacje, oznaczenia, dopuszczenia i inne informacje). Gwarancję za określony cel zastosowania lub przydatność przejmujemy tylko w takim zakresie, w jakim zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie. W pozostałym zakresie ryzyko przydatności i wykorzystania spoczywa wyłącznie na kliencie. Proszę zwrócić uwagę na informacje specyficzne dla danego produktu w karcie bezpieczeństwa. Nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia żadnych innych uzgodnionych właściwości eksploatacyjnych lub właściwości dostaw i usług, niż zostało to uzgodnione. Zastrzegamy sobie prawo do typowych lub technicznie nieuniknionych odchyleń od parametrów fizycznych i chemicznych włącznie z kolorami, recepturami i procesami oraz do stosowania innych surowców i do zmian ilości zamówienia, jeżeli nie stanowi to dla klienta zbytniej uciążliwości.

3.2 Informacje dotyczące przedmiotu dostawy i usługi (np. w katalogach, informacjach o produktach lub na etykietach) opierają się na naszych ogólnych doświadczeniach i naszej ogólnej wiedzy. Stanowią one jedynie wartości orientacyjne lub wyróżniki. Zarówno te informacje o produktach, jak i wyraźnie uzgodnione właściwości eksploatacyjne lub przeznaczenia nie zwalniają klienta z obowiązku przetestowania przydatności produktu do zamierzonego celu zastosowania.

3.3 Informacje o właściwościach i możliwościach zastosowania naszych produktów nie stanowią gwarancji, a zwłaszcza nie są gwarancją w rozumieniu paragrafów 443, 444, 639 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB), chyba że wyraźnie zostały na piśmie określone jako takie.

 

4. Dostawa i okres dostawy

4.1 Nawet w przypadku uzgodnienia terminu dostawy z klientem informacje o czasie dostawy są tylko przybliżone i niewiążące, chyba że termin został ustalony wyraźnie na piśmie jako nieprzekraczalny. Potwierdzony termin dostawy obowiązuje pod zastrzeżeniem otrzymania przez nas prawidłowej i terminowej oraz kompletnej dostawy. Termin dostawy jest dotrzymany, jeśli przedmiot dostawy opuścił nasz zakład przed jego upływem albo jeżeli zgłosiliśmy klientowi gotowość do wysyłki. Termin dostawy nie rozpoczyna się, dopóki klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, takich jak np. dostarczenie danych technicznych i dokumentów oraz zezwoleń i wpłacenie zaliczki lub przekazanie gwarancji płatności.

4.2 Mamy prawo do dokonywania dostaw częściowych.

4.3 Zdarzenia siły wyższej oraz inne okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności i które uniemożliwiają terminowe wykonanie przyjętych zamówień, zwalniają nas z obowiązku dostawy na czas ich trwania.

4.4 Wyklucza się zwrot sprzedanych towarów, nie wykazujących wad.

4.5 Złożenie wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego, złożenie oświadczenia zgodnie z § 807 niemieckiego Kodeksu Postępowania Cywilnego, pojawiające się trudności z płatnościami lub powzięcie wiadomości o pogarszającej się sytuacji majątkowej klienta upoważniają nas do natychmiastowego zaprzestania dostaw i do odmowy wykonania bieżących umów, o ile klient nie zapewni spełnienia swoich zobowiązań lub na nasze żądanie wniesie odpowiednie zabezpieczenia.

 

5. Zabezpieczenia, przepisy kontroli eksportu

5.1 Zastrzegamy sobie prawa własności do wszystkich dostarczonych przez nas towarów aż do momentu spełnienia wszystkich roszczeń, włącznie z roszczeniami występującymi warunkowo i roszczeniami pochodnymi, które przysługują nam wobec klienta ze względu na nasze kontakty handlowe. Wszystkie dostawy są przy tym traktowane jako powiązane transakcje dostaw. W przypadku konta bieżącego zastrzeżona własność stanowi zabezpieczenie naszych należności salda. Powyższe postanowienia dotyczą również roszczeń, które mogą powstać w przyszłości.

5.2 W ramach zwykłej działalności gospodarczej klient ma prawo do odsprzedaży, przetwarzania lub mieszania nabytego towaru z innymi towarami. W związku z tym już teraz klient ceduje na nas wszystkie związane z nabytymi towarami roszczenia z tytułu odsprzedaży, przetwarzania, mieszania lub z innych powodów prawnych (zwłaszcza wynikające z umów ubezpieczeniowych lub niedopuszczalnych działań) w wysokości uzgodnionej z nami ostatecznej kwoty faktury (włącznie z podatkiem od towarów i usług). Odsprzedaż jest równoważna wykorzystaniu w celu spełnienia przez klienta umów o dzieło lub umów dostawy.

5.3 Zastrzeżenie praw własności dotyczy także wyrobów, powstałych poprzez przetworzenie, zmieszanie lub połączenie naszych towarów z innymi, do ich pełnej wartości. Procesy te są przy tym wykonywane dla nas, wobec czego jesteśmy uznawani za producenta. Jeśli w przypadku przetwarzania, zmieszania lub połączenia z towarami osób trzecich zachowane zostanie ich prawo własności, to nabywamy prawo do współwłasności w proporcji obiektywnej wartości tych towarów. Jeżeli nasza własność przestanie istnieć poprzez połączenie lub zmieszanie z innym towarem, to klient już teraz przenosi na nas swoje prawa własności lub ekspektatywy do nowego towaru lub rzeczy w zakresie wartości faktury i zobowiązuje się bezpłatnie przechować go dla nas.

5.4 Mimo cesji klient ma prawo do egzekucji należności z tytułu odsprzedaży, dopóki nie wycofamy tego upoważnienia. Nie będziemy egzekwować należności we własnym zakresie, dopóki klient będzie prawidłowo spełniał swoje zobowiązania płatnicze wobec nas. Na nasze pisemne żądanie klient jest zobowiązany do poinformowania nas o dłużnikach scedowanych należności oraz do poinformowania dłużników o fakcie takiej cesji.

5.5 Mamy prawo do cofnięcia uprawnienia klienta do odsprzedaży w rozumieniu punktu 5.2 z natychmiastowym skutkiem i do egzekucji scedowanych na nas należności, jeżeli klient będzie się opóźniać z płatnościami wobec nas, znajdzie się w trudnościach płatniczych na skutek pogorszenia swojej sytuacji majątkowej lub nie będzie prawidłowo wypełniać swoich obowiązków umownych wobec nas. W przypadku otwarcia postępowania upadłościowego z majątku klienta, nastąpi wstrzymanie wszelkich płatności, dojdzie do złożenia oświadczenia zgodnie z § 807 niemieckiego Kodeksu Postępowania Cywilnego (ZPO) albo jeżeli w związku z trudnościami płatniczymi wystąpi zmiana w stosunkach właścicielskich przedsiębiorstwa klienta, to powoduje to wygaśnięcie uprawnienia do odsprzedaży i automatyczną egzekucję scedowanych na nas roszczeń.

5.6 Klient ze starannością rzetelnego kupca będzie bezpłatnie przechowywał dla nas rzeczy, do których mamy prawa (współ)własności, i ubezpieczy je od skutków pożaru, kradzieży z włamaniem i innych ryzyk.

5.7 Klient nie ma prawa do zastawienia lub przekazania kredytodawcy praw własności do towarów, dostarczonych klientowi pod zastrzeżeniem prawa własności. Klient musi nas niezwłocznie poinformować w przypadku zajęcia lub innego naruszenia naszych praw własności przez osoby trzecie i jest zobowiązany do potwierdzenia praw własności na piśmie zarówno wobec osób trzecich, jak i wobec nas. Nawet w przypadku wygrania ewentualnego wynikowego sporu prawnego zamawiający musi ponieść powstałe nam koszty.

5.8 W przypadku sprzecznego z postanowieniami umowy zachowania zamawiającego, a zwłaszcza w przypadku opóźnienia płatności, mamy prawo do odebrania towaru. Zamawiający już teraz wyraża zgodę na odebranie towaru w takim przypadku. Odebranie stanowi odstąpienie od umowy tylko w przypadku wyraźnego oświadczenia tego przez nas. Koszty powstałe nam na skutek odebrania towaru (zwłaszcza koszty transportu) ponosi zamawiający. Zamawiający może żądać dostawy odebranych towarów lub wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu dopiero po całkowitej zapłacie ceny zakupu i wszystkich kosztów.

5.9 Przynależne nam zabezpieczenia nie są rejestrowane, jeżeli wartość naszych zabezpieczeń nie przekroczy 20 % wartości nominalnych zabezpieczanych należności.

5.10 Klient zobowiązuje się do nieprzeprowadzania bez wyjątku następujących transakcji:

  • Transakcji z osobami, organizacjami lub instytucjami znajdującymi się na liście sankcyjnej zgodnie z rozporządzeniami WE lub przepisami eksportowymi USA
  • Transakcji zabronionych z państwami objętymi embargiem
  • Transakcji, na przeprowadzenie których brak odpowiednich zezwoleń, w szczególności zezwoleń na wywóz
  • Transakcji, które mogą być przeprowadzane w związku z bronią masowego rażenia lub końcowym przeznaczeniem o charakterze wojskowym i dla których brak odpowiednich zezwoleń

5.11 W naszych fakturach handlowych ograniczamy się do informacji związanych z handlem zagranicznym, jak handlowe pochodzenie towarów według prawa o stosunkach gospodarczych z zagranicą i statystyczny numer towaru. Generalnie nie sporządzamy oświadczenia stałego dostawcy z preferencyjnym statusem pochodzenia. Import towaru uzależniony jest od niepreferencyjnego pochodzenia. Tego rodzaju świadectwo pochodzenia nie wiąże się zasadniczo z przyznaniem korzyści celnoprawnych.

 

6. Ceny i płatności

6.1 Nasze ceny są podawane w EURO loco zakład produkcyjny bez podatku od towarów i usług (VAT).

6.2 Nieprzewidywalne zmiany kosztów surowców, płac, energii oraz innych kosztów, za które nie ponosimy odpowiedzialności, upoważniają nas do odpowiednich korekt cen. W przypadku dostaw częściowych każda dostawa może być fakturowana oddzielnie. Jeżeli w chwili zawierania umowy nie zostaną uzgodnione żadne ceny, to obowiązują nasze ceny z dnia dostawy.

6.3 Nasze faktury są płatne natychmiast i bez żadnych potrąceń.

6.4 Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania weksli, czeków lub innych przyrzeczeń płatności. Ich ewentualne przyjęcie dokonywane jest zawsze tylko w celu wypełnienia zobowiązań.

6.5 Jako data wpływu płatności uważany jest dzień wpływu całej kwoty do nas lub data uznania salda na naszym rachunku bankowym. W przypadku opóźnienia płatności ze strony klienta mamy prawo do naliczania odsetek na poziomie 8% rocznie powyżej stopy bazowej na czas trwania opóźnienia. Nie ogranicza to prawa do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

6.6 Ponadto w przypadku opóźnienia płatności ze strony klienta według naszego uznania możemy zażądać płatności wszystkich pozostałych rat ceny zakupu albo innych należności od klienta oraz uzależnić wszystkie dalsze dostawy z tej umowy lub z innych umów od wniesienia wcześniejszego zabezpieczenia lub od zapłaty za dostawę w chwili jej otrzymania.

6.7 Zaliczki bądź płatności ratalne nie są przez nas oprocentowywane.

6.8 Klient ma prawo do rozliczania lub wstrzymywania płatności tylko pod warunkiem, że jego roszczenia wobec nas nie zostały przez nas zakwestionowane lub zostały prawomocnie stwierdzone.

 

7. Roszczenia z tytułu wad

7.1 Za wady dostarczonych przez nas towarów odpowiadamy tylko w oparciu o poniższe warunki:

7.2 Klient musi w całości wypełnić obowiązek badania i reklamacji zgodnie z § 377 niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB).

7.3 W przypadku dostawy wadliwego towaru należy jeszcze przed rozpoczęciem produkcji (obróbki lub montażu) dać nam możliwość eliminacji wadliwego towaru i usunięcia wad albo dostawy nowego towaru, chyba że takie postępowanie będzie stanowić nadmierną uciążliwość dla klienta. Jeżeli nie będziemy w stanie tego przeprowadzić lub nie przystąpimy niezwłocznie do usuwania wad, klient może odstąpić w tym zakresie od umowy i odesłać nam towar na nasze ryzyko. W nagłych przypadkach i po uzgodnieniu z nami klient może samodzielnie usunąć wady lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej. Powstałe z tego tytułu koszty zostaną poniesione przez nas w oparciu o postanowienia punktu 8.

7.4 Jeżeli mimo przestrzegania obowiązku wynikającego z punktu 7.2 wada zostanie stwierdzona dopiero po rozpoczęciu produkcji, to klient może żądać od nas działań naprawczych (albo przez naprawę, albo przez dostawę zastępczą).

7.5 W przypadku dostawy zastępczej klient jest zobowiązany do zwrócenia nam wadliwych rzeczy na nasze żądanie.

7.6 Prawo do unieważnienia umowy lub redukcji ceny zakupu występuje tylko w przypadku niemożności usunięcia wady w adekwatnym terminie, powstania niewspółmiernych kosztów na skutek działań naprawczych lub spowodowania nadmiernej uciążliwości, albo jeżeli z innych powodów usunięcie wad należało będzie uznać za nieskuteczne. Jednakże w przypadku niewielkich wad klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

7.7 W przypadku reklamacji klient musi niezwłocznie dać nam możliwość sprawdzenia reklamowanego towaru. Reklamowany towar należy nam udostępnić na nasze żądanie i na nasz koszt. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji zastrzegamy sobie prawo do obciążenia klienta kosztami transportu i nakładami na sprawdzenie.

7.8 Roszczenia z tytułu wad nie istnieją, jeżeli wada spowodowana została nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, konserwacji i montażu, niewłaściwym lub sprzecznym z przeznaczeniem wykorzystaniem lub składowaniem przedmiotu dostawy, nieprawidłowym albo niestarannym obchodzeniem się lub montażem, naturalnym zużyciem lub ingerencjami w przedmiot dostawy ze strony klienta bądź osób trzecich.

7.9 Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i zwrotu poniesionych nakładów jest możliwe tylko zgodnie z postanowieniami punktu 8.

7.10 W przypadku produktów, które zgodnie z porozumieniem dostarczamy jako produkty używane, klient nie ma prawa do wnoszenia powyższych roszczeń.

 

8. Odpowiedzialność

8.1 Odpowiadamy za wszelkie roszczenia odszkodowawcze, zwłaszcza za wynikające z winy przy zawieraniu umowy, naruszenia obowiązków lub niedozwolonych działań (§§ 823 i następne niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB)), o ile powstały one w wyniku umyślnego albo rażąco niedbałego działania przez nas, naszych pracowników lub pomocników w wykonywaniu zobowiązań.

8.2 W przypadku szkód, związanych z narażeniem życia, ciała lub zdrowia albo naruszeniem gwarancji lub ważnych obowiązków umownych odpowiadamy także za zwykła niedbałość. W przypadku naruszenia ważnych postanowień umowy nasza odpowiedzialność jest ograniczona do bezpośredniej, przeciętnej szkody, typowej dla danej umowy, którą można przewidzieć w oparciu o rodzaj towaru. Powyższe postanowienia dotyczą również naruszenia obowiązków przez naszych pracowników i pomocników w wykonywaniu zobowiązań.

8.3 Za naruszenia praw ochronnych odpowiadamy zgodnie z powyższymi postanowieniami, o ile i na tyle, na ile przy zgodnym z umową wykorzystaniu naszych towarów nastąpi naruszenie takich praw ochronnych, obowiązujących w Republice Federalnej Niemiec i opublikowanych w chwili naszej dostawy. Nie obowiązuje to w przypadku, gdy przedmioty dostawy wykonaliśmy w oparciu o rysunki, modele lub inne opisy albo informacje klienta i nie wiemy albo w powiązaniu z opracowanymi przez nas wyrobami nie musimy wiedzieć, że spowodowało to naruszenie praw ochronnych osób trzecich. W tym przypadku nasz klient odpowiada za zaistniałe lub ewentualne przyszłe naruszenia praw ochronnych. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania nas o możliwych lub sygnalizowanych naruszeniach praw ochronnych, o których poweźmie wiadomość, i do zwolnienia nas ze wszystkich roszczeń osób trzecich i związanych z tym kosztów i nakładów.

8.4. W przypadku roszczeń z tytułu wad dostarczonych produktów okres przedawnienia wynosi 1 rok od daty dostawy produktów.

8.5 Wyklucza się prawo do roszczenia obniżenia ceny oraz do skorzystania z prawa odstąpienia, jeżeli prawo do dodatkowego wypełnienia zobowiązań umownych uległo przedawnieniu.

8.6 Powyższe postanowienia nie naruszają naszej odpowiedzialności wynikającej z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz z paragrafów 478, 479 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) (możliwość śledzenia wad aż do winnego za ich powstanie).

8.7 W pozostałym zakresie nasza odpowiedzialność jest wykluczona.

 

9. Miejsce wykonania zobowiązań, właściwość sądu i pozostałe uzgodnienia

9.1 Klient ma prawo odstępować swoje roszczenia ze stosunku umownego wyłącznie po uzyskaniu naszej wcześniejszej zgody.

9.2 Miejscem wypełnienia wszystkich roszczeń ze stosunków gospodarczych, a zwłaszcza z tytułu naszych dostaw, jest lokalizacja, z której wykonana została dostawa.

9.3 Sądem właściwym do rozstrzygania wszystkich roszczeń ze stosunków gospodarczych, a zwłaszcza z tytułu naszych dostaw, jest sąd w Monachium. Ten sąd jest właściwy także do rozstrzygania wszystkich sporów, dotyczących powstania i skuteczności stosunku umownego. Mamy jednak prawo do wniesienia sprawy również przed sądem, właściwym dla siedziby klienta.

9.4 Obowiązuje wyłącznie prawodawstwo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jej międzynarodowego prawa prywatnego, o ile odwołuje się ono do obowiązywania innych ustrojów prawnych. Wyklucza się stosowanie jednolitego prawa handlowego ONZ (Convention of Contracts for the International Sale of Goods).

 

Maisach, w kwietniu 2014